TRYGGHETENS LIKABEHANDLINGSPLAN
MED VÄRDEGRUND

 
Grundläggande för allt vårt arbete på Tryggheten är att alla människor har lika värde.
Nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande handlingar skall genomsyra verksamheten. Vi arbetar utifrån allmänna råd och riktlinjer för pedagogisk omsorg, samt barnkonventionen.
 
Vi arbetar medvetet med att stärka förmågan hos alla barn att fungera i ett demokratiskt samhälle.
Alla vuxna på Tryggheten har ett gemensamt ansvar för barnens välbefinnande.
 
SYFTE MED TRYGGHETENS LIKABEHANDLINGSPLAN:
Familjedaghemmet har i uppdrag att arbeta för en miljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En viktig utgångspunkt är att den enskildes upplevelse alltid måste tas på allvar.
 
Vi ska:
-          förebygga,
-          förhindra,
-          upptäcka,
-          utreda och
-          åtgärda
trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling.
 
Förbudet för personalen att utsätta elever för kränkningar gäller naturligtvis inte befogade tillsägelser, d.v.s. tillrättavisning som är befogad för att upprätthålla ordning och god miljö, även om eleven kan uppleva tillrättavisningen som kränkande.
 
Syftet med planen skall vara att främja elevers lika rättigheter oavsett
-          kön,
-          etnisk tillhörighet,
-          religion eller annan trosuppfattning,
-          sexuell läggning,
-          funktionshinder,
-          könsöverskridande identitet eller uttryck,
-          ålder
samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling inom vår
verksamhet.
 
Likabehandlingsplanen är ett levande dokument där förbättringar av våra rutiner sker löpande. Den tas fram i samarbete med personal, elever och vårdnadshavare.
 
Normer och värden
Familjedaghemmet ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar.

Utveckling och lärande
Familjedaghemmet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten.
 
Barns inflytande
Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i familjedaghemmet. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.

Familjedaghem och hem
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Familjedaghemmet ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Familjedaghemmets arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.

Uppföljning, utvärdering och utveckling
Familjedaghemmets kvalitet ska kontinuerligt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas.
All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram.
 
DETTA LOVAR VI PÅ TRYGGHETEN:
För att främja barnens hälsa och välmående ges möjlighet till utevistelse varje dag.
Barnen har möjlighet till fri lek varje dag.
Barnens och vårdnadshavarnas åsikter och synpunkter tas tillvara. Detta sker genom utvecklingssamtal, enkäter och den dagliga kontakten, men också via föräldraråd.
Bjuda in till föräldramöte minst en gång per läsår, där en stående punkt är verksamhetens värdegrunds- och likabehandlingsarbete.