Verksamhetsplan

Dagbarnvårdarna Tryggheten startade sin verksamhet i januari 2012 och har just nu fyra stycken dagbarnvårdare anställda i Kramfors.

Vi är ett privat bolag som erbjuder pedagogisk omsorg, mera känt som "dagmamma". Vi blev godkända av Kramfors kommun att bedriva denna verksamhet i december 2011.
 

Detta kan vi erbjuda

  • Lugna, små familjära grupper för barn med särskilda behov, infektionskänsliga barn och barn som behöver känna trygghet i den lilla gruppen.
  • Barnomsorg 15 tim/vecka för barn till föräldralediga och arbetssökande föräldrar.
  • Hälsosam mat, frukt och grönt varje dag.
  • Vi tillämpar maxtaxa. (Då Tryggheten är en enskild utövare, så samfaktureras man inte med Kramfors kommun).
  • Vi tillämpar syskonförtur i mån av plats.
  • Vikariesystem - dagbarnvårdarna samarbetar inom gruppen och detta innebär att det alltid finns en välkänd vikarie för barnen om den ordinarie dagbarnvårdaren är sjuk eller ledig.
  • En samlingslokal (Trollebo, Hällgumsgatan 33) med egen utegård. Där tränar barnen på att vara i stor grupp.
Verksamheten utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande och övergången till förskoleklass. Alla 5- och 6-åringar har tillgång till pedagogiskt skrivmaterial.

Personalen kan kommunicera med, utmana, stimulera och möta både de yngre och de äldre barnen.
Det finns material och redskap som inbjuder till att undersöka, utforska och leka samt kan användas på många olika sätt. Här försöker vi hela tiden hitta nya leverantörer och upptäcka mera saker att beställa. 

Barnens dagar innehåller aktiviteter och händelser som bygger på läroplanens olika målområden såsom språk, matematik, naturvetenskap och teknik samt olika skapande aktiviteter. Barnens lekande och lekar är centrala i alla aktiviteter.

Utifrån målen i läroplanen lägger vi vikt vid språk och kommunikation. Vi kommunicerar på många olika sätt. Genom att barnen uttrycker sina tankar och idéer, blir lyssnade till och utmanas utvecklas språket varje dag. Sagor, sång, musik, rörelse, bilder, spel, rim och ramsor är några verktyg som vi använder oss av i verksamheten för att utveckla varje barns språk och kommunikation.

Vi arbetar med vardagliga upplevelser och upptäckter, tillvarata barnens intresse för de tekniska och naturvetenskapliga ämnen. Detta gör vi på ett lustfyllt och lärorikt sätt bland annat genom att experimentera och sätta ord på det som händer i vardagen, tid i skog och mark och upptäcka naturen. 

Vi utvecklar kontakter och social gemenskap både mellan barnen och mellan barn och vuxna, då vi är familjedaghem så blir barnen en del av dagbarnvårdarens familj under dagtid.

Vi ser till att barnen får ta del av olika delar av samhället, t.ex. att besöka biblioteket, föreställningar m.m. 

Vi samlar pedagogisk dokumentation i barnens pärm.Dessa kompletteras skriftligen och bildligt. 
Vi använder oss av sociala media och hemsidan för att visa det vi gör och ge föräldrarna insyn till verksamheten när de inte är närvarande.

Personalen är flexibla och ska vara beredd att förändra och anpassa verksamheten till barnens olika åldrar, intressen, behov och åsikter och att se till hela barnet och dess behov. Då våra grupper ser olika ut så försöker vi se till att alla barn ska få träffa och leka med barn som är på samma nivå.
 

Uppsägningstiden för en plats hos oss är en månad från det att uppsägningen kommit in till kontoret. Plats avslutas automatiskt 31 juli det år barnet fyller 6 år (då de börjar förskoleklassen). Vill du avsluta placeringen tidigare måste du aktivt säga upp platsen.